2023 Holy Triduum Easter Sunday

2023 SCHEDULE HOLY TRIDUUM EASTER SUNDAY

Holy Thursday, 4/6 – The Last Supper Mass

No Morning Mass

7:00 AM – Morning Prayer, Vietnamese

8:00 AM – Morning Prayer, English

5:00 PM – Mass, Vietnamese *

7:30 PM – Mass, English & Spanish *

9:00 PM to 6:30 AM – Eucharistic Adoration, ARB

Good Friday, 4/7 – The Passion of the Lord

No Morning Mass

7:00 AM – Morning Prayer, Vietnamese

8:00 AM – Morning Prayer, English

1:00 PM – Stations of the Cross, Trilingual, PLAZA

3:00 PM – The Passion Celebration, English *

5:00 PM – The Passion Celebration, Vietnamese *

7:30 PM – The Passion Celebration, Spanish *

8:00 PM – Standing Meditation, Vietnamese, ARB

9:45 PM – Procession, PLAZA

10:15 PM to 10:30 PM – Prayer, ARB

Holy Saturday, 4/8 – Easter Vigil Mass

No Morning Mass, No Morning Confession

7:00 AM – Morning Prayer, Vietnamese

8:00 AM – Morning Prayer, English

5:00 PM – Easter Vigil Mass, Vietnamese *

8:00 PM – Easter Vigil Mass, English & Spanish *

Easter Sunday, 4/9 – Holy Day of Obligation

6:15 AM – Mass, Vietnamese

8:00 AM – Mass, Spanish

9:45 AM – Mass, English *

11:30 AM – Mass, Spanish *

1:15 PM – Mass, Vietnamese *

3:30 PM – Mass, Vietnamese

5:15 PM – No Mass

7:00 PM – No Mass

* Livestreamed.

2023 HORARIO SEMANA SANTA DOMINGO DE PASCUA

Jueves Santo, 4/6 – Misa de la Cena del Señor

No habrá Misa en la mañana

7:00 AM – Oración de la mañana, Vietnamita

8:00 AM – Oración de la mañana, Inglés 

5:00 PM – Misa, Vietnamita *

7:30 PM – Misa, Inglés & Español *

9:00 PM a 6:30 AM – Adoración del Santísimo, ARB

Viernes Santo, 4/7 – La Pasión del Señor

No habrá Misa en la mañana

7:00 AM – Oración de la mañana, Vietnamita

8:00 AM – Oración de la mañana, Inglés 

1:00 PM – Via Crucis, Trilingüe, PLAZA

3:00 PM – Celebración de la Pasión, Inglés *

5:00 PM – Celebración de la Pasión, Vietnamita *

7:30 PM – Celebración de la Pasión, Español *

8:00 PM – Meditación de pie, Vietnamita, ARB

9:45 PM – Procesión, PLAZA

10:15 PM a 10:30 PM – Oración, ARB

Sábado Santo, 4/8 – Misa de la Vigilia Pascual

No habrá Misa ni Confesiones en la mañana

7:00 AM – Oración de la mañana, Vietnamita

8:00 AM – Oración de la mañana, Inglés 

5:00 PM – Misa, Vietnamita *

8:00 PM – Misa, Inglés & Español *

Domingo de Pascua, 4/9 – Día de Obligación

6:15 AM – Misa, Vietnamita

8:00 AM – Misa, Español

9:45 AM – Misa, Inglés *

11:30 AM – Misa, Español *

1:15 PM – Misa, Vietnamita *

3:30 PM – Misa, Vietnamita

5:15 PM – No Misa

7:00 PM – No Misa

* Se transmiten en vivo.

2023 LỊCH TRÌNH TAM NHẬT THÁNH CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Thứ Năm Tuần Thánh, 6/4 – Lễ Tiệc Ly

Không có thánh lễ sáng

7:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Việt

8:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Anh

5:00 PM – Lễ Tiệc Ly, tiếng Việt *

7:30 PM – Lễ Tiệc Ly, tiếng Anh & Tây Ban Nha *

9:00 PM đến 6:30 AM – Chầu Thánh Thể, ARB

Thứ Sáu Tuần Thánh, 7/4 – Cuộc Thương Khó

Không có thánh lễ sáng

7:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Việt

8:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Anh

1:00 PM – Đàng Thánh Giá, 3 ngôn ngữ, PLAZA

3:00 PM – Cuộc Thương Khó, tiếng Anh *

5:00 PM – Cuộc Thương Khó, tiếng Việt *

7:30 PM – Cuộc Thương Khó, tiếng Tây Ban Nha *

8:00 PM – Ngắm Đứng, Đóng Tháo Táng Xác, ARB

9:45 PM – Kiệu Xác Chúa Giêsu, PLAZA

10:10 PM đến 10:30 PM – Cầu Nguyện, ARB

Thứ Bảy Tuần Thánh, 3/8 – Lễ Vọng Phục Sinh

Không có thánh lễ sáng, không có giải tội sáng

7:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Việt

8:00 AM – Kinh Phụng Vụ, tiếng Anh

5:00 PM – Lễ Vọng Phục Sinh, tiếng Việt *

8:00 PM – Lễ Vọng Phục Sinh, tiếng Anh & Tây Ban Nha *

Chúa Nhật Phục Sinh, 4/9 – Lễ Buộc & Trọng

6:15 AM – Lễ, tiếng Việt

8:00 AM – Lễ, tiếng Tây Ban Nha

9:45 AM – Lễ, tiếng Anh *

11:30 AM – Lễ, tiếng Tây Ban *

1:15 PM – Lễ, tiếng Việt *

3:30 PM – Lễ, tiếng Việt

5:15 PM – Không có Lễ

7:00 PM – Không có Lễ

* Có trực tuyến.